Przepisy i Warunki

Jest nam niezmiernie miło że mamy okazję zostać Twoim agentem ds. rezerwacji Twojej podróży. Prosimy uważnie przeczytać niniejsze Zasady i Warunki przed korzystaniem z usług  ze strony internetowej airtickets.pl. Korzystając z naszej witryny lub dokonując rezerwacji automatycznie akceptujesz niniejsze Zasady i Warunki.

W niniejszym Regulaminie i Warunkach („Porozumienie” lub „Umowa”) zostało opisane to, czego możesz oczekiwać od nas zgodnie z prawem, kupując nasze usługi turystyczne, na dodatek do Twoich obowiązków jako naszego klienta.

 

Zasady i Warunki

Wykorzystanie strony internetowej

 

1. Definicje
2. Rezerwacja za pośrednictwem naszej strony internetowej
2.1. Przy rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej:
3. Odpowiednie umowy
3.1. Twoja umowa z nami
3.2. Twoja umowa z dostawcą usług turystycznych
4. Rezerwacja
4.1. Wartość
4.2. Opłata usług
4.3. Potwierdzenie rezerwacji
4.4. Zmiany i anulowanie
4.4.1. Zmiany i anulowanie – przez Ciebie
4.4.1.1. Zwrot kosztów
4.4.1.2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji lotu
4.4.2. Zmiany i anulowanie – przez dostawcę
4.4.2.1. Zmiany w rozkładzie lotów
4.4.3. Anulowanie – przez nas
5. Wartość i opłata
5.1. Wartość
5.2. Opłata
6. Szczególne warunki i informacja o lotach
6.1. Wartość
6.2. Zwrot kosztów
6.3. Bilety elektroniczne
6.4. Tanie loty
6.5. Bagaż
6.6. Osoby nieletnie bez opieki
7. Paszport, wiza i wymagania dotyczące zdrowia
8. Odszkodowanie
9. Prawo autorskie, marka towarowa, oprogramowanie na niniejszej stronie internetowej
10. Linki do zewnętrznych stron internetowych
11. Gwarancje, wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności
12. Prawo właściwe
13. Korespondencja
14. Pozostałe zasady i warunki
14.1. Jednolity charakter umowy i niezależność przepisów
14.2. Zmiany w ogólnych Zasadach i Warunkach
15. Dodatkowe Usługi

 

Wykorzystanie strony internetowej

Warunkiem korzystania z tej strony jest zagwarantowanie, że (1) jesteś osobą pełnoletnią (w wieku nie mniej niż 18 lat); (2) posiadasz upoważnienia prawne do stworzenia wiążącego zobowiązania prawnego; (3) będziesz korzystać z tej strony zgodnie z niniejszymi Zasadami i Warunkami; (4) będziesz korzystać wyłącznie z tej strony w toku załatwienia legalnej rezerwacji dla siebie lub dla innej osoby, do działania w imieniu której jesteś upoważniony; (5) poinformujesz innych takich osób o Zasadach i Warunkach, które są stosowane do rezerwacji, dokonanej przez Ciebie w ich imieniu, w tym o wszystkich regułach i ograniczeniach, które ich dotyczą; (6) wszystkie informacje, podane przez Ciebie na tej stronie, są prawdziwe, ścisłe, aktualne i wyczerpujące oraz (7) w razie posiadania konta na niniejszej stronie będziesz chronić dane swojego konta, kontrolować i ponosić całkowitą odpowiedzialność za każde wykorzystanie swojego konta przez Ciebie lub dowolną inną osobę. Pozostawiamy za sobą prawo według własnego uznania odmówić dowolnej osobie dostępu do niniejszej strony i usług, które oferujemy, w dowolnej chwili i z dowolnej przyczyny, w tym (lecz nie ograniczając się do poniższej informacji) za złamanie niniejszych Zasad i Warunków.

 

1. Definicje

Terminy „my” i „nasz” dotyczą Tripsta S.A., jednej z największych turystycznych agencji interaktywnych w Europie, która dysponuje szeroką ofertą stron internetowych o tematyce turystycznej, które prowadzą działalność pod marką handlową airtickets®. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w końcu tych Zasad i Warunków (zob. punkt Korespondencja poniżej).

Dane kontaktowe można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt.

Terminy „ty” i „twój” dotyczą klienta, który wchodzi na naszą stronę, dokonuje rezerwacji za pomocą naszej strony lub w inny sposób korzysta z naszych usług.

Oprócz tego, w celu niniejszych Zasad i Warunków następujące wyrazy lub zwroty posiadają podane poniżej znaczenia, jeżeli o ile w kontekście nie podano inaczej:

„Rezerwacja”: dowolne zamówienie towarów lub usług, którego dokonujesz na naszej stronie i które jest potwierdzone lub zaakceptowane przez nas. Akceptacja zostanie dokonana przez nas (i zostanie zawarta odpowiednia umowa), kiedy otrzymamy od Ciebie pełną kwotę zapłaty i wyślemy potwierdzenie przez pocztę elektroniczną (od nas lub od odpowiedniego dostawcy usług turystycznych).

„Agent ds. rezerwacji” lub „Agent turystyczny”: Turystyczna agencja interaktywna zarządzająca stroną airtickets.pl, która w toku swojej działalności udziela konsultacji i informacji i występuje jako pośrednik w toku realizacji umów w zakresie podróży. My jako agent turystyczny i nasza witryna występujemy jako łącznik w transakcjach z udziałem dostawcy usług turystycznych.

„Klient” lub „Zleceniodawca”: Osoba, która dokonuje rezerwacji, lub osoba, w której imieniu były uzgodnione świadczone przez nas usługi i która zaakceptowała te warunki.

„Usługa” / „Usługi”: usługa / usługi, oferowane przez naszą stronę, na przykład rezerwacja usług transportowych.

„Opłata za usługi”: oznacza część Twojej łącznej wartości usług, wyświadczonych Tobie w naszym imieniu, jak to podano na stronie potwierdzenia i w piśmie elektronicznym, które obejmuje świadczone przez nas usługi.

„Dostawca usług turystycznych” / „Dostawcy usług turystycznych” lub „Dostawca” / „Dostawcy”: Linie lotnicze i / lub dowolny inny dostawca produktu i / lub usługi w zakresie podróżowania, z którym klient zawiera umowę i który z przestrzeganiem właściwych zasad i warunków ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi.

„Strona”: oznacza stronę http://www.airtickets.pl.

 

2. Rezerwacja za pośrednictwem naszej strony internetowej

2.1. Przy rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej:

  • Zgadzasz się z tym, aby przestrzegać warunków niniejszej umowy i dowolnych dodatkowych warunków dowolnego dostawcy, które dotyczą Twojej rezerwacji, organizacji podróży lub wykorzystania dowolnej treści strony internetowej. Zgadzasz się w swoim imieniu i w imieniu osób, których reprezentujesz, przestrzegać wszystkich takich zasad i warunków, w tym wypłat wszystkich kwot w określonych terminach.
  • Wyrażasz zgodę na to, że, bez względu na okoliczności, jakakolwiek wypłacona przez nas rekompensata finansowa nie będzie mogła przekroczyć ceny zakupu biletu po odliczeniu kwoty odpowiadającej opłacie serwisowej.
  • Wyrażasz zgodę na to, że w przypadku napotkania jakiegokolwiek związanego z rezerwacją problemu, który wystąpi podczas Twojego pobytu na lotnisku, zobowiązujesz się do poproszenia nas o pomoc w pierwszej kolejności, zanim podejmiesz inne działania. Należy zastosować się do wszelkich zaproponowanych przez nas rozwiązań, a jakiekolwiek odstępstwa dopuszczalne są jedynie po uzyskaniu naszej wyraźnej zgody.
  • Zgadzasz się z tym, że każde złamanie dowolnych takich zasad i warunków może doprowadzić do (a) anulowania rezerwacji lub kupna, (b) konfiskaty dowolnych środków pieniężnych zapłaconych za Twoją rezerwację lub kupno, (c) rezygnacji z udzielenia dostępu do właściwych produktów lub usług związanych z podróżą, i (d) naszego prawa obciążyć Twoje konto dowolnymi kosztami, które poniesiemy w wyniku takiego wykroczenia.
  • Oświadczasz i gwarantujesz, że (a) osiągnąłeś odpowiedni wiek dla korzystania z naszych usług i strony internetowej i możesz podejmować zobowiązania prawne w związku z takim wykorzystaniem, (b) zgodnie z prawem jesteś upoważniony do działania w imieniu lub na rzecz każdej osoby, objętej rezerwacją i akceptować niniejsze Zasady i Warunki w ich imieniu, i (c) podane przez Ciebie informacje są prawdziwe i poprawne.
  • Ponosisz odpowiedzialność za informowanie innych takich osób o wszystkich zasadach i warunkach, które dotyczą organizacji ich podróży. Rozumiesz, że ponosisz odpowiedzialność finansową za każde wykorzystanie naszych usług lub strony internetowej przez Ciebie lub tych osób, które korzystają z Twojego imienia użytkownika lub konta.
  • Ponosisz odpowiedzialność za swoje czynności na stronie (w tym finansowe oraz inne), w tym ewentualne wykorzystanie Twojego imienia użytkownika i hasła.

 

3. Odpowiednie umowy:

3.1. Twoja umowa z nami

Sprzedajemy rozmaite produkty turystyczne i usługi od różnych dostawców usług turystycznych. Jako agent ds. rezerwacji / agent turystyczny występujemy jako pośrednik dla towarów i usług, które nie są dostarczane bezpośrednio przez nas. Nie jesteśmy jednym z dostawców takich produktów i usług. Przy rezerwacji za pomocą naszej strony internetowej zawierasz osobną umowę z takimi dostawcami usług turystycznych w związku z takimi produktami i usługami. W ten sposób nie jesteśmy stroną stosunków wynikających z umowy wobec produktów i usług, które zamawiasz na naszej stronie, o ile nie zaznaczono inaczej.

Dowolne pytania lub problemy związane z produktem muszą być kierowane do dostawcy usług turystycznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za produkty i usługi turystyczne, i nie składamy żadnych oświadczeń i nie udzielamy żadnych gwarancji (wyraźnych lub dorozumianych) o przydatności lub jakości produktów i usług turystycznych, podanych na stronie internetowej.

 

3.2. Twoja umowa z dostawcą usług turystycznych

Do wszystkich produktów i usług, których rezerwacja została dokonana za pośrednictwem naszej strony internetowej, będą stosowane zasady i warunki dostawcy usług turystycznych (w tym zasady stosowania taryf linii lotniczych), na dodatek do zasad wymienionych w niniejszym tekście. Zasady i warunki dostawcy usług turystycznych mogą zawierać przepisy dotyczące procedury opłaty, niewykonania zobowiązań pieniężnych, odpowiedzialności, anulowania, zmian w rezerwacji i zwrotu środków pieniężnych (jeżeli one występują), a także dowolnych innych ograniczeń, więc zalecamy rzetelne przeczytanie tych zasad. Ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie dowolnych warunków linii lotniczych lub innych dostawców usług turystycznych w zakresie pracy stoisk z odprawą, powtórnego zatwierdzenia lotów lub w innych sprawach. Określone trasy mogą wymagać biletu powrotnego, zależnie od narodowości pasażera lub ograniczeń wynikających z polityki linii lotniczej. Z tego powodu prosimy zwrócić się do swojego konkretnego dostawcy usług turystycznych w celu uzyskania pełnej informacji w sprawie obowiązujących zasad i warunków.

 

4. Rezerwacja

4.1. Wartość

Ceny są potwierdzane na końcowym etapie rezerwacji w chwili, kiedy naciskasz „Kup teraz”, „Dokonaj rezerwacji”, „Rezerwacja” itd., zależnie od nabytego produktu.

 

4.2. Opłata usług

Korzystając z naszej strony dla rezerwacji produktów i / lub usług, pozwalasz nam występować w charakterze Twojego przedstawiciela w toku rezerwacji produktów i / lub usług od wybranego dostawcy usług turystycznych i dokonywać opłaty takich produktów lub usług w Twoim imieniu w miarę potrzeby. Odpowiednio, będziemy pobierać od Ciebie opłatę usług zależnie od tego, jaki produkt rezerwujesz. Każda pobierana opłata będzie pokazana przed Twoją akceptacją rezerwacji.

 

4.3. Potwierdzenie rezerwacji

Po zakończeniu rezerwacji otrzymasz potwierdzenie przez e-mail z numerem rezerwacji. Właśnie wtedy nabiera mocy prawnej Twoja umowa dotycząca zamówionych produktów i usług. W takim potwierdzeniu wysłanym przez e-mail będą podane wszystkie szczegóły Twojej rezerwacji. Dalej sprawdzimy, czy Twoja rezerwacja została w należyty sposób wpisana do systemu rezerwacji linii lotniczych lub dostawcy usług turystycznych i żeby Twoja opłata została w należyty sposób uiszczona.

Jeżeli chodzi o rezerwacji lotu, to nasze zobowiązanie w zakresie wydania biletu będzie wykonane pod warunkiem otrzymania od Ciebie opłaty w postaci wolnych środków.

Co dotyczy opcji „szczególnych zapotrzebowań” dotyczących dowolnych produktów (np. posiłków, udogodnień dla osób niepełnosprawnych, dziecięcych krzeseł itd.), nie możemy zagwarantować wykonanie dowolnych takich zapotrzebowań, lecz przekażemy te prośby dostawcy usług turystycznych. Otrzymanie odpowiedzi od dostawcy usług turystycznych w sprawie uwzględnienia takich szczególnych zapotrzebowań pozostaje w zakresie Twojej odpowiedzialności.

 

4.4. Zmiany i anulowanie

4.4.1. Zmiany i anulowanie – przez Ciebie

Twoja możliwość anulowania lub zmiany zarezerwowanego produktu lub usługi turystycznej i sposób ich realizacji będą zależeć od konkretnych przepisów stosowania taryf linii lotniczych lub innych warunków dostawcy usług turystycznych. Więc anulowanie lub zmiana zamówionych produktów lub usług mogą być niemożliwe, lub mogą powstać szczególne wymagania, które należy uwzględnić.

Chociaż informacja o Twojej możliwości zmiany lub anulowania rezerwacji występuje w trybie online w toku rezerwacji i zostanie Ci ona przesłana w potwierdzeniu e-mail, w zakresie Twojej odpowiedzialności pozostaje obowiązek zapoznania się z konkretnymi przepisami i warunkami dostawcy w sprawie anulowania lub wprowadzenia zmian, ponieważ zakłada się, że przeczytałeś i zaakceptowałeś je w chwili dokonania rezerwacji.

Prośbę dotyczącą zmiany i/lub anulowania możesz przesłać tutaj. Po tym otrzymasz list elektroniczny z prośbą o potwierdzenie, żebyśmy mogli wykonać Twoje żądanie. Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymasz takiego zawiadomienia, ponosisz całkowita odpowiedzialność za zwrócenie się do nas w celu ustalenia faktu otrzymania Twojego podania i jego realizacji. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku, jeżeli z dowolnych przyczyn technicznych proces komunikacji nie był zakończony.

Wiele linii lotniczych oraz innych dostawców nie pozwalają na zmianę danych osobowych. Jeżeli występuje taka możliwość, staramy się realizować taką zmianę, lecz prosimy uwzględnić, że większość linii lotniczych i dostawców traktuje zmianę danych osobowych jak anulowanie, do którego będą stosowane zwykłe warunki i opłaty.

Jeżeli dokonujesz jakichkolwiek zmian swojej rezerwacji (anulowania lub zmiany), na dodatek do zasad i warunków Twojego dostawcy (dostawców) będą stosowane nasze serwisowe opłaty, które mogą być podane w potwierdzeniu rezerwacji. Te opłaty pokrywają ponoszone przez nas koszty administracyjne i nie obejmują opłat pobieranych bezpośrednio przez dostawcę usług turystycznych.

 

4.4.1.1. Zwrot kosztów

Przy anulowaniu rezerwacji możesz być uprawniony do częściowego zwrotu kosztów. Na dodatek do zasad i warunków anulowania Twojego dostawcy (dostawców) będą stosowane nasze opłaty, które mogą być podane w pokwitowaniu lub potwierdzeniu rezerwacji.

Część ceny nabycia (jeżeli ono występuje) zostanie Ci zwrócona, jak tylko otrzymamy z powrotem środki od dostawcy (dostawców). Przekazujemy Ci środki w tym zakresie, w którym otrzymujemy z powrotem środki od dostawcy. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie przez dostawcę jego zobowiązań w zakresie zwrotu kosztów.

Jeżeli przyczyna Twojego anulowania jest objęta warunkami Twojej polisy ubezpieczeniowej, możesz odzyskać opłaty z tytułu anulowania u swojego ubezpieczyciela. Ta zasada jest również stosowana wtedy, gdy nabyłeś naszą usługę gwarantowanego zwrotu kosztów w przypadku anulowania; jeżeli przyczyna Twojego anulowania jest objęta warunkami naszej polityki gwarantowanego zwrotu kosztów, Ty lub Twoi najbliżsi krewni (zależnie od okoliczności) mogą być uprawnieni do zwrotu Twojej opłaty z tytułu anulowania.

Jeżeli chcesz anulować lub zmienić rezerwację, opłata za usługi, a także opłata z tytułu wykorzystania karty kredytowej pobierana w chwili rezerwacji nie jest objęta zwrotem.

Jeżeli rezerwujesz dowolny z naszych produktów lub usług, w tym loty, lecz nie stawiasz się na odprawę, lub w celu innego sposobu skorzystania z takiego produktu lub usługi („niestawienie się”), nie będziesz uprawniony do zwrotu kosztów. Zgodnie z polityką odpowiednich linii lotniczych możesz jednak być uprawniony do zwrotu dowolnego podatku z tytułu wyjazdu, który ewentualnie zapłaciłeś za lot (z wyjątkiem ofert tanich lotów).

 

4.4.1.2. Anulowanie lub zmiana rezerwacji lotu

Jeżeli chodzi o rezerwację lotów prosimy zwrócić uwagę, że jeśli anulowanie oznacza, że linie lotnicze pobierają opłaty za anulowanie, lub jeśli zmiana oznacza, że wartość Twojej rezerwacji wzrosła, to będziesz musiał zapłacić te dodatkowe opłaty lub koszty, na dodatek do naszych opłat podanych w Twoim pokwitowaniu lub potwierdzeniu rezerwacji.

Warunkami anulowania i zmiany tanich lotów są obowiązujące warunki linii lotniczych. Należy bezpośrednio skontaktować się z liniami lotniczymi, żeby anulować lub zmienić tanie loty. Z reguły taryfy na tanie loty nie podlegają zwrotowi. Jeżeli postanowisz anulować swój lot operowany przez tanie linie lotnicze, opłata naszych usług i wszystkie opłaty za wprowadzenie zmian nie podlegają zwrotowi. Jeżeli przyczyna Twojego anulowania jest objęta warunkami dowolnej nabytej przez Ciebie polisy ubezpieczeniowej, możesz otrzymać z powrotem dowolne obowiązujące taryfy lub opłaty za anulowanie od ubezpieczycieli.

Należy zwrócić uwagę, że loty muszą być odebrane wg kolejności ich podania w potwierdzeniu Twojej rezerwacji lub w bilecie elektronicznym. Jeżeli nie planujesz wylecieć zgodnie ze swoją rezerwacją prosimy jak najszybciej skontaktować się z liniami lotniczymi, żeby uzgodnić ewentualne opcje działania. Jeżeli nie zarejestrujesz się we właściwym czasie dla potwierdzonej rejestracji, linie lotnicze mogą zarejestrować Twoje „niestawienie się”, co może skutkować dodatkowymi opłatami i / lub anulowaniem całej Twojej trasy lotu i / lub unieważnieniu Twojego biletu.

Jeżeli chcesz anulować rezerwację z powodu niemożliwości spełnienia wymagań do paszportu, wizy oraz innych wymagań imigracyjnych, które dotyczą Twojej trasy, nadal będą stosowane zasady i warunki linii lotniczych i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za wszelkie poniesione koszty.

 

4.4.2. Zmiany i anulowanie – przez dostawcę

Twoja umowa z dostawcami może pozwolić im anulować lub zmieniać rezerwację. Dołożymy wszelkich starań, żebyś był niezwłocznie poinformowany o dowolnych istotnych zmianach, jak tylko dowiemy się o takiej zmianie, jeżeli jest jeszcze czas przed Twoim wyjazdem, lecz nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z tym zmiany i poniesione koszty. Zgodnie z zasadami i warunkami dostawcy, zawsze będziesz miał wybór: zaakceptować zmianę, zaakceptować alternatywną ofertę, jeżeli jest ona oferowana przez dostawcę, lub anulować rezerwację i otrzymać z powrotem dowolne środki pieniężne. Nie gwarantujemy zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

Nasza oferta „Best Price Mix” obejmuje najtańsze połączenia lotów, mogą więc Państwo otrzymać różne numery biletów od różnych linii lotniczych, na każdy odcinek podróży. Należy zwrócić uwagę na to, że do każdego biletu zastosowanie mają oddzielne postanowienia umowne danej linii lotniczej.

 

4.4.2.1. Zmiany w rozkładzie lotów

Czas lotów podany w potwierdzeniu Twojej rezerwacji może zmienić się w okresie między datą rezerwacji a datą faktycznego wylotu. W przypadku zajścia zmian w rozkładzie lotów, jeżeli podałeś swoje dane kontaktowe, zobowiązujemy się zawiadomić Ciebie o każdej takiej zmianie. Tym niemniej w zakresie Twojej odpowiedzialności pozostaje sprawdzenie rezerwacji lotu (i wszystkich następnych lotów) w liniach lotniczych zgodnie z Twoim potwierdzeniem. Zdecydowanie polecamy zwrócić się do linii lotniczych co najmniej za 72 godziny przed zaplanowanym czasem wylotu każdego lotu. Należy zwrócić uwagę, że dla niektórych linii lotniczych potwierdzenie wylotu jest obowiązkowe. Nie mamy żadnej kontroli nad zmianami w rozkładzie lotów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za koszty, które mogą powstać w wyniku takich zmian.

 

4.4.3. Anulowanie – przez nas

W przypadku oczywistego błędu (w tym dowolnego błędu w toku wprowadzania danych, błędu w obliczeniach lub technicznego błędu), w którego wyniku jest wyświetlana wartość, która wyraźnie jest wynikiem błędu, pozostawiamy sobie uprawnienia do anulowania Twojej rezerwacji, nawet jeżeli była ona automatycznie przez nas potwierdzona. Zostaniesz niezwłocznie zawiadomiony o tym, żeby mieć możliwość dokonania rezerwacji w poprawnej cenie, jeżeli wyrazisz takie życzenie. W każdym bądź razie nie będziesz uprawniony do wymagania od nas odszkodowania na podstawie anulowania lub zwrotu związanych z tym kosztów, jeżeli one powstaną, poniesionych w związku z błędną rezerwacją, która została anulowana.

W niektórych przypadkach, na dodatek do informacji płatniczych, które podajesz, możemy wymagać też złożenia dokumentów tożsamości. Takie wymaganie może być złożone w momencie rezerwacji, w toku przetwarzania płatności lub w dowolnej chwili później. Pozostawiamy sobie prawo do anulowania rezerwacji, jeżeli nie złożysz takich dokumentów tożsamości na żądanie i nie ponosimy w tym przypadku żadnej odpowiedzialności.

Pozostawiamy sobie prawo do anulowania rezerwacji w dowolnej chwili w celach bezpieczeństwa lub obrony przed oszustwem. Z reguły, jest to związane z naszymi procesami zapewnienia bezpieczeństwa i wykrycia oszustwa, które informują o problemie ze złożoną kartą płatniczą, adresem poczty elektronicznej, który jest wykorzystywany do rezerwacji itd. W takich okolicznościach możemy anulować rezerwację, nie ponosząc za to żadnej odpowiedzialności. Powiadomienie o anulowaniu rezerwacji zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w momencie jej dokonania.

 

5. Wartość i opłata

5.1. Wartość

Tripsta S.A., firma, która administruje stronę airtickets.pl, jest usytuowana w Grecji, państwie Unii Europejskiej. Tym niemniej w celu zwiększenia Twojego doświadczenia w zakresie rezerwacji kwoty do zapłaty są podawane w polskich złotych. Konwersja waluty odbywa się automatycznie w celu podania kwoty do zapłaty w polskich złotych i jest oparta o kurs konwersji w chwili czasu rezerwacji, pobrany z oficjalnych źródeł. W niektórych przypadkach kwota potrącona z Twojej karty może nieco różnić się od kwoty do zapłaty podanej na naszej stronie w związku z tym, że kurs wymiany stosowany przez operatora Twojej karty różni się od kursu, który stosowaliśmy w toku rezerwacji.

Chociaż w toku rezerwacji w trybie online kwota do zapłaty jest podawana w polskich złotych, zależnie od typu kart, używanej do transakcji, opłata może być pobrana w euro. Zostaniesz poinformowany o typie waluty na etapie płarności rezerwacji, a także przed nabyciem określonego produktu lub usługi. Między innymi, wybierając typ karty z listy rozwijanej możesz automatycznie zobaczyć walutę i ścisłą kwotę do zapłaty w danej chwili.

W przypadku, jeżeli masz kartę w euro, na ostatnim etapie rezerwacji, jak również przed nabyciem określonego produktu lub usługi zostanie pokazana łączna kwota, która będzie pobrana w euro, a także jej równoważnik w polskich złotych. Potrącona z Twojej karty kwota może różnić się od kwoty do zapłaty podanej na naszej stronie, ponieważ zależy ona od kursu wymiany stosowanego przez emitenta Twojej karty do przetwarzania transakcji, a także od ewentualnych dodatkowych kosztów lub opłat ustawionych przez Twój bank (na przykład prowizji z tytułu konwersji waluty).

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli stosujesz kartę w walucie obcej, w związku z tym, że opłata zostanie dokonana za granicą, końcowa potrącona z Twojej karty kredytowej kwota może się różnić od kwoty do zapłaty, podanej na naszej stronie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, związane z tym lub owym kursem wymiany lub ustawione przez Twój bank, jak również za jakiekolwiek inne dodatkowe opłaty z tytułu transakcji w walucie obcej, które są pobierane przez emitenta Twojej karty w przypadku, jeżeli brytyjski funt szterling nie jest walutą, w której emitent Twojej karty kredytowej wystawia Tobie rachunki.

 

5.2. Opłata

Opłata może być dokonana za pomocą sposobów opłaty, podanych na naszej stronie. Inne sposoby opłaty, które różnią się od podanych na stronie, nie są przyjmowane. Nie ponosimy odpowiedzialności za gotówkę lub czeki wysłane drogą pocztową.

Prosimy pamiętać, że dodatkowe opłaty za płatności kartą kredytową mogą się pojawić. Zostaną one przedstawione przed zakończeniem rezerwacji w obliczeniu ceny.

Dokonując rezerwacji na naszej stronie będziesz musiał podać dane karty kredytowej lub płatniczej, żeby pokryć pełną wartość Twojej rezerwacji. Może będziemy potrzebowali przekazać dane Twojej karty odpowiedniemu dostawcy usług turystycznych w celu wykonania rezerwacji. Możliwe jest występowanie określonych opłat za usługi turystyczne od łącznej kwoty Twojej rezerwacji.

Udzielasz nam lub upoważnionej trzeciej stronie zezwolenia na odbiór pełnej opłaty łącznej kwoty Twojego kupna. W razie opłaty za pomocą karty kredytowej opłata za Twoje loty może być przyjęta bezpośrednio przez linie lotnicze.

Należy zwrócić uwagę, że możesz być poproszony o przedstawienie karty płatniczej w chwili rejestracji, żeby zapewnić potwierdzenie autoryzowanego wykorzystania karty lub jakichkolwiek dodatkowych opłat.

W przypadku występowania jakichkolwiek problemów z Twoją opłatą, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 48 godzin (lub w ciągu 24 godzin, jeżeli masz wylecieć w ciągu 48 godzin).

W przypadku, jeżeli opłata jest dokonywana za pomocą lokaty bankowej, masz przedstawić przez e-mail (lub przez faks) pokwitowanie płatnicze w ciągu 24 godzin (dla lotów) i w ciągu 72 godzin dla hotelów, w przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Nie ponosimy odpowiedzialności za wzrost ceny w wyniku braku zapłaty. Każdy wzrost ceny ma być opłacony przez zamawiającego przed potwierdzeniem rezerwacji.

Nie jesteśmy zobowiązani do wydania jakichkolwiek biletów, potwierdzeń, voucherów lub innych dokumentów przejazdowych przed zakończeniem procesu płatności i otrzymaniem przez nas zapłaty. Tym niemniej, we wszystkich przypadkach zamawiający nadal ponosi odpowiedzialność za opłatę zamówionych usług w pełnym zakresie.

W przypadku przetwarzania płatności za pomocą karty kredytowej osoby trzeciej, możemy żądać przedstawienia pisemnej zgody posiadacza karty. My albo dostawca usług turystycznych pozostawiamy sobie prawo tylko dostarczyć bilety elektroniczne, potwierdzenia, vouchery elektroniczne lub inne dokumenty przejazdowe pod adres płatniczy Twojej karty kredytowej lub adres poczty elektronicznej na odpowiednie żądanie emitenta karty kredytowej. Wszystkie stosowane adresy poczty elektronicznej muszą być ważne w chwili rezerwacji.

Po dokonaniu płatności i potwierdzeniu rezerwacji otrzymasz od airtickets wiadomość zawierającą wszelką niezbędną dokumentację podatkową (rachunek, faktura) na adres e-mail podany podczas rezerwacji.

W przypadku złożenia wniosku dotyczącego wystawienia faktury/rachunku należy szczególnie uważać, aby wprowadzić dane w odpowiednie pola. Korekta nieprawidłowych danych w wystawionej fakturze podlega opłacie w wysokości 40 zł.

 

6. Szczególne warunki i informacja o lotach

6.1. Wartość

Niektóre opłaty, tak jak opłata serwisowa, nie są wliczone w cenę biletu i są dodawane podczas dokonywania rezerwacji. Jednak informacje o taryfach, podatkach, opłatach, dopłatach i pełnej wartości biletu są podawane na różnych etapach procedury rezerwacji. Na końcowym etapie, przed potwierdzeniem rezerwacji, zostanie podany przegląd z podaniem łącznej wartości. Naciskając na przycisk „Rezerwacja” zgadzasz się z wartością i nabyciem określonego produktu lub usługi. Po tym otrzymasz potwierdzenie swojej rezerwacji przez e-mail z podaniem wartości.

 

6.2. Zwrot kosztów

Dla określonych przypadków w razie niemożliwości wylotu, pod warunkiem przestrzegania zasad i warunków linii lotniczych, jesteś uprawniony do wymagania zwrotu części kwoty wpłaconej w chwili nabycia określonego produktu lub usługi. Większość linii lotniczych zwraca podatki, opłaty i dopłaty pobierane od pasażerów przez lotniska i administrację państwową, jeżeli bilet nie był wykorzystany, ponieważ takie podatki, opłaty i dopłaty podlegają wypłacie lotniskom lub administracjom państwowym tylko wtedy, jeżeli pasażer rzeczywiście wyleciał. Inne podatki, opłaty i dopłaty (np. dopłata paliwowa lub dopłata z tytułu rezerwacji) nie są zwracane, za wyjątkiem przypadków nabycia biletów z elastyczną taryfą. Większość linii lotniczych wymaga wpłacenia opłaty administracyjnej dla zwrotu podatków, opłat i dopłat.

Jeśli chcesz złożyć wniosek dotyczący kwoty możliwej do zrefundowania, prześlij do nas pisemne upoważnienie tutaj. W ten sposób pozwolisz nam wykonać wszystkie czynności niezbędne dla otrzymania takiego zwrotu kosztów. Akceptujesz to, że masz do dyspozycji 12 miesięcy od dnia zaplanowanego wylotu, żeby napisać do nas i poprosić o zwrot kosztów, po czym akceptujesz to, że zostajesz pozbawiony prawa ubiegać się o zwrot kosztów.

Prosimy zwrócić uwagę, że w przypadku biletów wydanych bezpośrednio przez linie lotnicze lub w przypadku, jeżeli opłata za lot była pobrana bezpośrednio przez linie lotnicze, możesz otrzymać instrukcje w sprawie sporządzenia żądania zwrotu kosztów bezpośrednio od linii lotniczych.

Prosimy zwrócić uwagę, że zwrot kosztów może zostać wykonany tylko w formie płatności, która była wykorzystana w chwili rezerwacji i że wszystkie zwracane środki podlegają polityce odpowiednich linii lotniczych i opłacie z tytułu korzystania z usługi zwrotu kosztów. Niniejszym udzielasz nam prawo do potrącenia odpowiedniej opłaty z tytułu korzystania z usługi zwrotu kosztów od kwoty zwrotu środków, która podlega wypłacie dla Ciebie.

W przypadku zwrotu Ci kosztów po wyżej wymienionych potrąceniach odpowiednie kwoty zostaną z powrotem przekazane stronie, która przyjęła pierwotną opłatę na kartę płatniczą, wykorzystaną dla pierwotnej rezerwacji.

Zwrotowi nie podlegają żadne opłaty za usługi.

Zamawiający powinien pamiętać, że zwrot kosztów rezerwacji lotów może trwać do 6 miesięcy.

Zwrot kosztów odbędzie się tylko wtedy, kiedy otrzymamy środki pieniężne z powrotem od linii lotniczych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie przez linie lotnicze ich zobowiązań w zakresie zwrotu kosztów.

 

6.3. Bilety elektroniczne

Wszystkie bilety sprzedane na naszej stronie są biletami elektronicznymi. Jest to sposób rezerwacji lotów bez wykorzystania papieru. Po wykonaniu rezerwacji są one przechowywane w postaci elektronicznej w systemie rezerwacji linii lotniczych. Wyślemy Ci potwierdzenie rezerwacji przez e-mail, a potem oddzielny bilet elektroniczny.

Ważne jest, żeby zamawiający otrzymał tak potwierdzenie rezerwacji, jak również bilet elektroniczny dla każdej rezerwacji. Ponieważ możesz zostać poproszony o przedstawienie liniom lotniczym numeru rezerwacji i / lub potwierdzenia w postaci listu elektronicznego jako potwierdzenia Twojej rezerwacji, polecamy zabierać ze sobą tak potwierdzenie rezerwacji, jak również bilet elektroniczny. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieprzestrzeganie tych norm i zasad i stanowczo zalecamy wcześniejsze sprawdzenie tych szczegółów u linii lotniczych.

Należy przedstawić swój bilet elektroniczny w trakcie rejestracji na lot. Jeżeli nie otrzymałeś swojego biletu elektronicznego w ciągu 48 godzin, należy skontaktować się z nami przez e-mail.

Polegamy na dokładności informacji, którą podajesz i odpowiednio nie możemy ponosić odpowiedzialności za skutki w tym przypadku, jeżeli nie otrzymałeś swojego biletu elektronicznego wskutek błędnego adresu poczty elektronicznej lub starych ustawień skrzynki elektronicznej. Należy niezwłocznie zawiadomić nas o zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego.

Oprócz tego, należy upewnić się, że nazwisko w Twoim paszporcie odpowiada nazwisku na bilecie i / lub potwierdzeniu rejestracji. Do zakresu Twojej odpowiedzialności należy sprawdzenie podanych informacji w toku rezerwacji, w tym (lecz nie ograniczając się do wymienionego) prawidłowe nazwiska pasażerów, loty, daty i trasa podróży. Jeżeli cokolwiek jest nieprawidłowe, to Twoim obowiązkiem jest niezwłocznie zgłosić to nam. Zostanie Ci zaoferowana cała możliwa pomoc w zakresie poprawienia wszelkich błędów; jednak my i linie lotnicze mogą ponieść ewentualne wydatki, które będziesz musiał pokryć.

Należy zwrócić uwagę, że linie lotnicze mają swoje własne normy i zasady w zakresie biletów elektronicznych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za brak przestrzegania tych norm i zasad i stanowczo zalecamy zawczasu sprawdzić te szczegóły w liniach lotniczych.

W wyjątkowych przypadkach, w związku z ograniczeniami biletów poza naszą kontrolą, możemy nie być w stanie przekazać linią lotniczym informacji o potwierdzonej rezerwacji, żeby zapewnić im możliwość dokonania rezerwacji. Jeżeli do tego dojdzie, postaramy się zawiadomić Ciebie w ciągu 48 godzin po potwierdzeniu i dokonać zwrot kosztów lub zaoferować alternatywną opcję. Jeżeli wybierzesz alternatywną opcję, która kosztuje drożej, niż Twoja pierwotna rezerwacja, należy pokryć różnicę.

 

6.4. Tanie loty

W przypadku, jeżeli tanie linie lotnicze są objęte Twoim poszukiwaniem lotów, wykonamy wyszukiwanie w bazie danych tanich linii lotniczych, a potem, jeżeli postanowisz kupić bilety, dokonamy rezerwację w Twoim imieniu. Twoja umowa zostanie zawarta z odpowiednimi tanimi liniami lotniczymi i będziesz także podlegać ich zasadom i warunkom.

Należy zwrócić uwagę na to, że możesz otrzymać przez e-mail potwierdzenie, a także osobny bilet elektroniczny bezpośrednio od tanich linii lotniczych w postaci odrębnych listów.

Tanie linie lotnicze mogą także pobierać dodatkowe opłaty za rejestrowany bagaż, odprawę na lotnisku, wybór miejsca, rozrywki w trakcie lotu (jeżeli one występują), posiłki, napoje, przekąski itd. Jakakolwiek opłata za te dodatkowe usługi nie jest zawarta w cenie Twojego biletu, jeżeli wyraźnie nie podano inaczej. Pełne informacje o takich opłatach nie zawsze są dostępne podczas rezerwacji. Z tego powodu należy sprawdzić informację o przewozie bagażu itd. na stronie internetowej linii lotniczych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowo poniesione wydatki i polecamy skontaktować się z odpowiednimi liniami lotniczymi, żeby dodać dowolne dodatkowe usługi i sprawdzić wysokość opłat.

 

6.5. Bagaż

Polityka przewozu bagażu różni się zależnie od linii lotniczych. Z tego powodu masz sprawdzić politykę przewozu bagażu bezpośrednio w liniach lotniczych, których usługi wybrałeś. Żeby dowiedzieć się, czy Twój zarezerwowany lot obejmuje przewóz bagażu, należy sprawdzić informację o locie w liście elektronicznym, który otrzymałeś po rezerwacji.

Prosimy zwrócić uwagę na następujące rzeczy:

1) Takie linie lotnicze, jak Easyjet, Ryanair, Wizz Air, są uważane za tanie linie lotnicze i rejestrowany bagaż nie jest objęty rezerwacją lotu. Polecamy Ci dodać bagaż w trybie online przed podróżą, ponieważ szereg linii lotniczych pobiera dodatkowe opłaty za dodanie bagażu na lotnisku. Będziesz musiał podać numer rezerwacji linii lotniczych i adres poczty elektronicznej użyty do dokonania rezerwacji. Dla niektórych linii lotniczych, takich jak Easyjet, Ryanair, Wizz Air także musisz uwzględniać informacje, które były Ci wysłane w osobnym liście elektronicznym wraz z potwierdzeniem rezerwacji. Polecamy znaleźć stronę internetową linii lotniczych, których usługi wybrałeś, i skorzystać z linku „Zarządzaj swoją rezerwacją”, żeby dodać bagaż do rezerwacji.

2) Szereg przewoźników, którzy oferują pełny zakres usług (na przykład m. in. Air France i KLM) oferują ekonomiczne taryfy, które nie obejmują bagażu. Po wyborze lotu należy sprawdzić jego dane, żeby dowiedzieć się, czy bagaż jest objęty taryfą. Jeżeli bagaż nie jest objęty taryfą, należy go zakupić. Po zakończeniu rezerwacji ta usługa dla większości przypadków będzie dostępna przez stronę linii lotniczych. Wartość dodania bagażu zwykle jest wyższa na lotnisku, więc polecamy dodać go jeszcze przed odprawą.

 

6.6. Osoby nieletnie bez opieki

Osoby nieletnie bez opieki – to dzieci w wieku od 5 do 12 lat, które podróżują same (wiek zależy od polityki linii lotniczych, więc prosimy zwrócić się bezpośrednio do linii lotniczych).

Wiele linii lotniczych oferują (lub wymagają) usługę opieki osób nieletnich od chwili wsiadania do chwili spotkania osób nieletnich w końcowym punkcie trasy. Nazywa się to usługą opieki osób nieletnich bez osób towarzyszących. Usługa świadczona osobom nieletnim najpierw ma być zaakceptowana przez linie lotnicze. Jednak polityki linii lotniczych wobec osób nieletnich bez osób towarzyszących się różnią. Na przykład, zależnie od linii lotniczych usługą opieki osób nieletnich bez osób towarzyszących często jest obowiązkowa dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat, lecz nieobowiązkowa dla nastolatków (w wieku od 15 do 17 lat). Prosimy nie zapomnieć o tym i sprawdzić konkretną politykę linii lotniczych, a także wysokość opłat, pobieranych przez linie lotnicze, oraz ich usługi.

Młodsze dzieci (z reguły, w wieku do 5 lat) często nie są uprawnione do usługi opieki osób nieletnich i im muszą towarzyszyć starsi pasażerowie, które podróżują tym samym lotem o w tym samym pomieszczeniu pasażerskim. Tym niemniej, pasażerowie w wieku od 12 do 17 lat, które są traktowane jako dorośli w toku obliczenia taryf, nie są uprawnieni do towarzyszenia osobom nieletnim w razie braku pasażera w wieku powyżej 18 lat.

Usługa opieki osób nieletnich bez osób towarzyszących zwykle jest płatna. W przypadku usługi dla małoletnich bez opieki linia lotnicza chce zazwyczaj wiedzieć kto odstawia osobę małoletnią na lotnisko wylotu oraz kto będzie odbierał tę osobę po przylocie. Często jest wymagany dokument tożsamości przyjmującej osoby dorosłej. Niezastosowanie się do tego wymagania może spowodować nieprzyjemne opóźnienia lub kłopoty, więc należy się przekonać, że wiesz o oczekiwaniach linii lotniczych w tym zakresie.

Należy zwrócić uwagę, że osoby nieletnie, które wyjeżdżają za granicę swoich państw bez osoby towarzyszącej lub z kimś, kto nie jest ich rodzicem lub opiekunem prawnym (jak to podano w paszporcie), zależnie od obywatelstwa, podlegają specjalnym wymogom, na przykład muszą one mieć ze sobą zgodę na wyjazd na piśmie podpisaną przez opiekuna prawnego lub rodzica z uprawnieniem prawnym do opieki z  pozwoleniem na podróż.

Rezerwacja dla osób nieletnich bez osób towarzyszących jest dostępna tylko przez telefon.

Prosimy skontaktować się z liniami lotniczymi przed zakupem biletów i zasięgnąć informacji o podróży lotniczej osób nieletnich bez osób towarzyszących.

 

7. Paszport, wiza i wymagania dotyczące zdrowia

Otrzymanie paszportu, wizy i wykonanie innych wymagań imigracyjnych, które dotyczą Twojej trasy, pozostaje w zakresie Twojej odpowiedzialności. Masz zawczasu potwierdzić je w odpowiednich ambasadach i / lub konsulatach, żeby dowiedzieć się, czy jest potrzebna wiza, aby odwiedzić docelowy punkt podróży. Nie zapomnij też uwzględnić wszystkie punkty tranzytu w swojej podróży, ponieważ one też mogą wymagać od Ciebie otrzymania wizy.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za Twoją niemożliwość dokonania podróży wskutek nieprzestrzegania jakichkolwiek podobnych wymagań, a także za świadczenie pomocy lub udzielenie konsultacji w tych sprawach.

Każdy punkt trasy ma swoje własne wymagania w zakresie formalności wjazdowych, szczepienia itd., które mogą się zmieniać zależnie od obywatelstwa pasażera. Zebranie takiej informacji znajduje się w zakresie Twojej odpowiedzialności. Nie będziemy ponosili odpowiedzialności za incydenty, które wypływają z braku przestrzegania takich oficjalnych przepisów. Dlatego stanowczo polecamy zawsze sprawdzać różne formalności wybranego punktu docelowego lub krajów tranzytu, a także czas potrzebny dla wykonania wszystkich związanych z tym środków.

 

8. Odszkodowanie

Zgadzasz się na odszkodowanie nam i naszym oddziałom i każdemu z naszych dostawców, a także każdym urzędnikom, dyrektorom, pracownikom i agentom takich stron dowolnych roszczeń, przedmiotów powództw, wymagań, strat, szkody oraz innych wydatków (w tym rozsądnych opłat prawnych i księgowych), wyrządzonych przez Ciebie lub osób trzecich w wyniku (a) złamania przez Ciebie niniejszej umowy, (b) złamania przez Ciebie jakiejkolwiek ustawy lub praw osób trzecich, lub (c) wykorzystania naszej strony internetowej.

 

9. Prawo autorskie, marka towarowa, oprogramowanie na niniejszej stronie internetowej

Cała treść naszej strony internetowej, jak to tekst, grafika, logo, ikony przycisków, obrazki, nagrania dźwiękowe i oprogramowanie („Treść”), jest naszą własnością lub własnością naszych dostawców treści i jest chroniona międzynarodowym prawem autorskim oraz innymi ustawami o własności intelektualnej. Prawa do własności intelektualnej, występujące w kompilacji (chodzi o prezentację, wybór, zbieranie, umieszczenie i montaż) całej treści naszej stronie internetowej są wyłączną własnością firmy, która administruje tę stronę i są chronione międzynarodowym prawem autorskim oraz innymi ustawami o własności intelektualnej. Całe oprogramowanie, które jest dostępne na naszej stronie lub w Twojej aplikacji mobilnej jest wynikiem naszej pracy lub pracy naszych dostawców oprogramowania i jest chronione międzynarodowym prawem autorskim oraz innymi ustawami o własności intelektualnej. Każde wykorzystanie treści i / lub oprogramowania niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, w tym reprodukowanie, modyfikowanie, dystrybucja, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie lub przedstawianie treści na tej stronie, jest surowo zabronione, za wyjątkiem specjalne dozwolonych przypadków.

Niektóre oprogramowanie i treść na naszej stronie znajduje się w naszej własności lub we własności naszych dostawców lub jest licencjonowane przez nas lub przez naszych dostawców, i jego wykorzystanie może być przedmiotem dodatkowych warunków.

 

10. Linki do zewnętrznych stron internetowych

Nasza strona może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które podajemy jedynie dla wygody użytkowników. Należy podjąć środki ostrożności, żeby przekonać się, że wszystkie dostępne linki są wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innych destrukcyjnych mechanizmów. Występowanie tych linków nie oznacza, że wspieramy takie strony lub ich treść. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie strony lub ich treść lub jakiekolwiek zasady ochrony danych takich stron.

 

11. Gwarancje, wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Informacja, oprogramowanie, produkty i usługi, oferowane przez nas lub naszych dostawców lub opublikowane na naszej stronie, mogą zawierać nieścisłości lub błędy, w tym błędy kształtowania się cen. My i nasi partnerzy nie gwarantujemy dokładności i rezygnujemy z odpowiedzialności za ewentualne błędy lub inne nieścisłości związane z taką informacją, które pojawiają się na naszej stronie (w tym bez ograniczeń kształtowanie się cen, zdjęcia, ogólne opisy produktów itd.). Pozostawiamy za sobą prawo do korekcji błędów w kształtowaniu się cen na naszej stronie i / lub oczekujących potwierdzeń rezerwacji wykonanych w błędnej cenie. W takim przypadku, jeżeli jest to możliwe, zaoferujemy Ci zachowanie takiej oczekującej potwierdzenia rezerwacji w poprawnej cenie lub anulowanie rezerwacji bez ponoszenia kar umownych.

Dowolne rankingi producentów są podane wyłącznie jako ogólne zasady i nie gwarantujemy dokładności tych rankingów. Nie udzielamy żadnych gwarancji w sprawie przydatności informacji, oprogramowania, produktów i usług, oferowanych przez nas lub zawartych na niniejszej stronie dla jakichkolwiek celów. Umieszczenie lub oferta przez nas jakichkolwiek produktów lub usług nie jest nasza akceptacją lub rekomendacja takiego produktu lub usługi. Cała nasza informacja, oprogramowanie, produkty i usługi są oferowane w postaci „as is” bez jakichkolwiek gwarancji. Rezygnujemy z jakichkolwiek gwarancji w zakresie tego, że nasza strona, jej serwery lub dowolny list elektroniczny wysłany przez nas lub naszych dostawców, nie zawiera wirusów lub innych szkodliwych składników. W ten sposób rezygnujemy ze wszystkich gwarancji i warunków w zakresie tej informacji, oprogramowania, produktów i usług, w tym ze wszelkich domniemanych gwarancji i warunków przydatności towarów, przydatności do określonych celów, nazwy i gwarancji nienaruszenia.

Przewoźnicy, oraz inni dostawcy usług turystycznych lub innych usług na niniejszej stronie są niezależnymi wykonawcami i nie są naszymi agentami lub pracownikami. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania, błędy, uchybienia, zapewnienia, gwarancje, wykroczenia lub niedbalstwo jakichkolwiek takich dostawców, a także za jakiekolwiek urazy, śmierć, uszkodzenie mienia lub inne uszkodzenia i wydatki związane z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie będziemy dokonywać zwrotu kosztów w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, anulowania, zbędnej rezerwacji, strajku, zdarzenia siły wyższej lub występowania innych przyczyn poza naszą kontrolą i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe wydatki, uchybienia, opóźnienia, zmiany trasy lub działania dowolnego rządu lub organu.

W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, karne, przypadkowe, specjalne lub uboczne straty, które wystąpiły wskutek Twojego dostępu do tej strony, wyświetlania lub korzystania z tej strony lub naszych usług lub które są w jakikolwiek sposób związane z tym samym lub z opóźnieniem czy niemożliwością dostępu, wyświetlania lub korzystania z tej strony, w tym w oparciu o zasady niedbalstwa, umowy, wykroczenia cywilnego, odpowiedzialności karnej lub w inny sposób i nawet jeżeli zostaliśmy uprzedzeni o ewentualnym wystąpieniu takich strat.

Jeżeli mimo podanego wyżej ograniczenia zostaniemy uznani za ponoszących odpowiedzialność za jakiekolwiek straty lub szkodę, które wystąpiły wskutek jakiegokolwiek z opisanych wyżej przypadków, lub w jakikolwiek sposób są z nimi związane, to nasza odpowiedzialność w żadnym razie nie może przekraczać łącznie (a) opłaty za usługi, wpłaconej przez Ciebie w związku z taką transakcją (transakcjami) na niniejszej stronie, lub (b) sto dolarów (US $100,00) lub ich równowartość w walucie lokalnej.

Ograniczenie odpowiedzialności odzwierciadla podział ryzyka między stronami. Podane w niniejszym rozdziale ograniczenia będą stosowane, nawet jeżeli zostanie ustalone, że jakikolwiek podany w tych przepisach ograniczony środek ochrony prawnej nie odpowiada swojemu celu podstawowemu.

 

12. Prawo właściwe

Niniejsza strona jest administrowana przez grecką osobę prawną, a niniejsza umowa podlega prawu Grecji.

 

13. Korespondencja

Wszelką korespondencję dotyczącą kwestii związanych z obsługą klienta lub rezerwacji należy przesyłać do biura podróży Tripsta S.A. na adres Karagiorgi Servias 4, skrytka pocztowa 10562 Syntagma, Ateny, Grecja. W innych przypadkach prosimy o kontakt.

Na wszystkie zapytania agent z Działu Obsługi Klienta kontaktuje się z Państwem mailowo lub telefonicznie w ciągu 24 godzin, w przypadku weekendu odpowiedź uzyskają Państwo w najbliższy dzień roboczy. W przypadku pilnych spraw, poza godzinami pracy naszego biura prosimy się kontaktować bezpośrednio z przewoźnikiem.

 

14. Pozostałe zasady i warunki

14.1 Jednolity charakter umowy i niezależność przepisów

Niniejsze Zasady i Warunki są pełną umową między stronami w zakresie jej przedmiotu.

Jeżeli w jakimkolwiek czasie jakakolwiek cześć niniejszych Zasad i Warunków (w tym jeden lub kilka punktów niniejszych Zasad i Warunków lub dowolny ustęp lub akapit albo dowolna część jednego lub kilku tych punktów) zostanie unieważniona lub utraci moc prawną w ten lub owy sposób zgodnie z obowiązującym prawem, to będzie ona uważana za usuniętą z niniejszych Zasad i Warunków i uzasadnienie i / lub obowiązywanie pozostałych przepisów niniejszych Zasad i Warunków w żadnym razie nie zostaną zakłócone lub złamane w wyniku takiego wykroczenia.

 

14.2 Zmiany w ogólnych Zasadach i Warunkach

Pozostawiamy sobie prawo zmieniać lub aktualizować niniejszy Regulamin i Warunki bez wcześniejszego zawiadomienia. Aktualna wersja Regulaminu i Warunków zostanie umieszczona na stronie internetowej zaczynając od chwili uprawomocnienia się jakichkolwiek zmian. Kontynuowanie korzystania ze strony po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian do Regulaminu i Warunków oznacza Twoją akceptację takich zmian.

 

15. Dodatkowe Usługi


Pokrycie kosztów anulowania biletów
Usługa powiadomień SMS

 

Wersja: 04/05/2017